Regulamin


Regulamin dla Przedsiębiorców

Regulamin ten określa zasady korzystania z serwisu niekrecone.pl dla firm.

 

 1. Definicje używane w regulaminie

 

 • Ogłoszenie — sporządzone przez Dealera lub Autokomis ogłoszenie dotyczące sprzedaży Pojazdu, wraz z możliwością umieszczenia zdjęcia, opublikowane przez niekrecone.pl na stronie www.niekrecone.pl
 • Pakiet Promocyjny — Rodzaj miesięcznej opłaty ponoszonej na rzecz niekrecone.pl z tytułu korzystania z usług serwisu niekrecone.pl, do której zapłaty zobowiązany jest podmiot gospodarczy. Rodzaje Pakietów Promocyjnych określa Cennik
 • Cennik — ustalane przez niekrecone.pl opłaty, w tym Pakiet promocyjny, do uiszczania których zobowiązany jest Przedsiębiorca z tytułu usług świadczonych przez niekrecone.pl
 • Dealer — przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie handlu pojazdami nowymi i używanymi i korzysta z usług serwisu niekrecone.pl
 • Autokomis – przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie handlu pojazdami używanymi i korzysta z usług serwisu niekrecone.pl
 • Przedsiębiorca – to właściciel autokomisu lub dealer lub osoba zajmująca się zawodowo handlowaniem samochodami
 • Niekrecone.pl to serwis, które właścicielem jest Marcin Affelski Wspieranie Sprzedaży z siedzibą w Krakowie przy ul. Dajwór 20/34, 31-052 Kraków, NIP 554-244-56-23
 • Pojazd — pojazd samochodowy, włączając motocykle oraz inne pojazdy, które zgodnie z regulaminem mogą być przedmiotem obrotu w serwisie niekrecone.pl
 • Usługi — usługa świadczona przez Marcin Affelski Wspieranie Sprzedaży w ramach internetowego serwisu ogłoszeniowego, służącego użytkownikom internetu do zamieszczania oraz przeglądania ogłoszeń sprzedaży Pojazdów, dostępny w domenie www.niekrecone.pl.


2. Zasady funkcjonowania serwisu niekrecone.pl

 

 • Niekrecone.pl świadczy usługi polegające na udostępnieniu Dealerom i Autokomisom możliwości publikowania ogłoszeń dotyczących sprzedaży Pojazdów mechanicznych.
 • Treść Ogłoszeń powinna zostać sporządzona poprzez wypełnienie formularza dodawania ogłoszenia zamieszczonego na stronie niekrecone.pl, (danych teleadresowych przedsiębiorcy, opisu sprzedawanego Pojazdu, danych technicznych Pojazdu, oczekiwanej ceny brutto sprzedaży) lub poprzez przesłanie go za pośrednictwem oprogramowania Akol.
 • Wypełnienie wszystkich pól obowiązkowych jest niezbędne do opublikowania ogłoszenia.
 • Ogłoszenie może zostać wyróżnione za dodatkową opłatą tylko jeśli jest dołączone do niego zdjęcie. Ogłoszenie bez zdjęcia nie będzie promowane nawet jeżeli usługa taka została opłacone.
 • Możliwości promowania ogłoszenia są opisane w cenniku.
 • Autokomis lub dealer podczas zamieszczania ogłoszenia może zdecydować czy chce, a jeśli tak to w jaki sposób dodatkowo promować ogłoszenie.
 • Ogłoszenie dotyczyć może tylko jednego pojazdu, który jest do kupienia. Jeden pojazd może być przedmiotem sprzedaży tylko jednego ogłoszenia.
 • Emisja ogłoszenie następuje po wypełnieniu następujących warunków: wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól w formularzu dodawania ogłoszenia oraz aktywnym koncie przedsiębiorcy w serwisie niekrecone.pl
 • Serwis niekrecone.pl nie odpowiada za problemy techniczne występujące po stronie podmiotów będących partnerami niekrecone.pl
 • Ogłoszenie musi zawierać rzeczywistą cenę brutto pojazdu. Przypadki zaniżania ceny, manipulowania treścią ogłoszenia uznawane są za naruszenie regulamin i skutkować będą podjęciem stosownych działań ze strony serwisu niekrecone.pl , włącznie z zablokowaniem Konta przedsiębiorcy.
 • Cena minimalna pojazdu musi być wyższa niż 500 zł.
 • Wpisywanie innych danych kontaktowych w opisie pojazdu, różnych od wpisanych przy rejestracji konta przedsiębiorcy będzie uznane za naruszenie regulaminu serwisu niekrecone.pl
 • Serwis niekrecone.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Przedsiębiorcy, w tym za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.
 • Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za publikowane treści oraz oświadcza, że są zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają praw niekrecone.pl, regulaminu oraz osób trzecich.
 • Serwis niekrecone.pl w przypadku kiedy treść ogłoszenia zawiera treści powszechnie uznawane za obraźliwe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawo autorskie bądź dobre obyczaje, szkodzące serwisowi niekrecone.pl czy inne treści zakazane przez prawo ma prawo do usunięcia ogłoszenia z serwisu. W takim przypadku Przedsiębiorca nie ma prawa dochodzić zwrotu kosztów poniesionych na promocję ogłoszenia.
 • Przedsiębiorca przez fakt zamieszczania pliku multimedialnego w ogłoszeniu oświadcza, że jest wyłącznym autorem i producentem danego utworu, nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do tego utworu i posiada zgodę na prezentację wizerunku osób występujących w tych plikach. Ponad to udziela właścicielowi nieodpłatnej licencji bez praw do sublicencji, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, do wykorzystywania danego utworu, a także do modyfikowania oraz rozporządzania i wykorzystywania utworu zmodyfikowanego, w celach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych odnośnie towarów i usług Właściciela, poprzez powielanie, publikację i wyświetlanie dla nieograniczonego kręgu odbiorców, w dowolnej formie, w dowolny sposób, w dowolnym medium i miejscu, oraz na dowolnym nośniku, gwarantując zgodę w/w osób na wykorzystanie ich wizerunku w taki sposób. Jednocześnie Przedsiębiorca zrzeka się wobec Właściciela dochodzenia praw autorskich.

3. Zasady uczestnictwa

 

 • Uczestnictwo w serwisie niekrecone.pl wymaga spełnienia przez Przedsiębiorcę następujących warunków: poprawnej rejestracji konta na stronach internetowych Serwisu niekrecone.pl bądź za pośrednictwem programu AKOL akceptacji regulaminu dane Przedsiębiorcy, który założył konto w serwisie muszą zostać zweryfikowane przez przedstawiciela serwisu niekrecone.pl Serwis niekrecone.pl zastrzega sobie prawo w przypadku wątpliwości co do wiarygodności Przedsiębiorcy do przesłania dokumentów na adres Właściciela, które uwiarygodnią dane wpisane w koncie Przedsiębiorcy
 • Dane przedstawione w ogłoszeniu powinny być identyczne co w koncie Przedsiębiorcy.
 • Wszyscy Przedsiębiorcy są zobowiązani do aktualizowania danych teleadresowych w przypadku ich zmiany.
 • W przypadku potrzeby założenia przez Przedsiębiorcę więcej jak jednego konta w serwisie niekrecone.pl należy się skontaktować z Działem Obsługi Klienta portalu niekrecone.pl – kontakt@niekrecone.pl

4. Usługi odpłatne oraz bezpłatne

 

 • Do bezpłatnych usług świadczonych w ramach Serwisu niekrecone.pl należy możliwość dodawania nieograniczonej ilości ogłoszeń motoryzacyjnych w każdym miesiącu oraz korzystanie z wszystkich funkcjonalności konta przedsiębiorcy.
 • Do odpłatnych usług świadczonych w ramach serwisu niekrecone.pl jest możliwość wykupienia jednego z trzech pakietów promocyjnych przez przedsiębiorcę, którego równowartość jest do dyspozycji Przedsiębiorcy do promocji własnych ogłoszeń zgodnie z cennikiem. Niewykorzystane pieniądze Przedsiębiorca może wykorzystać w ciągu następnych trzech miesięcy.
 • Przedsiębiorca może również nie wykupować pakietu promocyjnego i dokonywać promocji wybranych przez siebie ogłoszeń zgodnie z cennikiem.
 • Przedsiębiorca wybierając jeden z trzech pakietów promocyjnych może w pierwszym miesiącu wykorzystać całą kwotę na promocję ogłoszeń nie płacąc za pierwszy miesiąc. Podczas pierwszego miesiąca Przedsiębiorca może zrezygnować z pakietu promocyjnego drogą mailową, w przypadku braku rezygnacji z wybranego pakietu promocyjnego opłata zostanie naliczana za drugi miesiąc zgodnie z wybranym pakietem promocyjnym.
 • Wysokość pakietów promocyjnych opisuje Cennik, który jest częścią niniejszego regulaminu.
 • Faktury należy opłacić do 10 – tego dnia każdego miesiąca za trwający miesiąc. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 • Faktury są wystawione z użyciem danych wpisanych przez Przedsiębiorcę w Koncie Przedsiębiorcy.
 • Zmiana danych do faktury jest możliwa tylko w panelu klienta.
 • Zmiany pakietu promocyjnego można dokonać poprzez przesłanie informacji na adres wspolpraca@niekrecone.pl z uprawnionego adresu mailowego Przedsiębiorcy. Zmiana zostanie wprowadzona z następnym miesiącem kalendarzowym.

5. Postępowanie reklamacyjne

 

 • Przedsiębiorca ma prawo reklamować nieprawidłowe wykonanie przez serwis niekrecone.pl usługi w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji ogłoszenia lub innej usługi. Informacje taką należy wysłać pod adres wspolpraca@niekrecone.pl lub za pośrednictwem listu poleconego na adres Marcin Affelski Wspieranie Sprzedaży, ul Dajwór 20/34, 31-052 Kraków.
 • W treści reklamacji należy umieścić dane Przedsiębiorcy, numer ogłoszenia, którego sprawa dotyczy bądź innych usług świadczonych przez serwis niekrecone.pl oraz opisanie zaistniałej sytuacji.
 • Serwis niekrecone.pl ma obowiązek rozpatrzeć reklamację w przeciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia reklamacji.

6. Rozwiązanie umowy na pakiet promocyjny

 

 • Przedsiębiorca może rozwiązać umowę z właścicielem serwisu niekrecone.pl poprzez przesłanie za pomocą poczty elektronicznej z uprawnionego adresu mailowego wypowiedzenia umowy lub za pośrednictwem listu polecającego na adres Marcin Affelski Wspieranie Sprzedaży, ul Dajwór 20/34, 31-052 Kraków.
 • Niekrecone.pl zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z Przedsiębiorcą, który nie przestrzega regulaminu.
 • Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji serwisu niekrecone.pl, Przedsiębiorca nie może dokonać ponownej rejestracji w Serwisie niekrecone.pl bez uprzedniej zgody przedstawiciela serwisu.
 • Rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego pakietu promocyjnego.

7. Zmiany Ogólnych Warunków

 

 • Regulamin korzystania z usług serwisu niekrecone.pl przez Przedsiębiorców może ulec zmianie o czym Właściciel poinformuje na stronie internetowej oraz mailowo na wskazane przez Przedsiębiorców adresy.
 • Zmiany regulaminu zaczną obowiązywać nie wcześniej jak 7 dni od daty ich publikacji na stronie internetowej oraz poinformowania drogą mailową.
 • Przedsiębiorca przy pierwszym logowaniu po wprowadzaniu zmian w regulaminie w Serwisie niekrecone.pl zostanie o nich powiadomiony. Przedsiębiorca będzie musiał zaakceptować nowy regulamin.

8. Cennik:

 

 • Promocja TOP, które powoduje wyświetlania jednego ogłoszenia nad innymi ogłoszeniami, które nie zostały wypromowane w ten sposób. 

7 dni (168 godzin) 40 pln brutto 

14 dni ( 336 godzin) 70 pln brutto 

30 dni ( 720 godzin) 120 pln brutto

 • Promocja Wyróżnienie, które powoduje oznaczenie ogłoszenia dodając do niego opis ‘’WYRÓŻNIONE’’ 

7 dni (168 godzin) 20 pln brutto 

14 dni ( 336 godzin) 35 pln brutto 

30 dni ( 720 godzin) 60 pln brutto

 • Rodzaje pakietów promocyjnych dla Przedsiębiorców: 

A. Pakiet promocyjny Babia Góra 99 pln netto (121,77 pln brutto) 

B. Pakiet promocyjny Giewont 199 pln netto ( 244,77 pln brutto) 

C. Pakiet promocyjny Rysy 299 pln netto (367,77 pln brutto)

Ostatnia data aktualizacji regulaminu to 05-06-2014. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin z dnia dodania ogłoszenia.

 

Regulamin dla użytkowników indywidualnych

Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z serwisu www.niekrecone.pl w tym zamieszczania ogłoszeń. Regulamin niniejszy może być zmieniany przez właściciela serwisu, a jego ważność obowiązuje od momentu publikacji.

 

1. Definicje używane w regulaminie

 

 • Serwis internetowy niekrecone.pl — jest serwisem ogłoszeniowo – informacyjnym. Użytkownicy i Odwiedzający mają możliwość zamieszczania i przeglądania ogłoszeń motoryzacyjnych. Serwis jest dostępny pod adresem www.niekrecone.pl
 • Użytkownikiem jest osoba prywatna, która ukończyła 18 lat (użytkownik indywidualny)
 • Odwiedzającym jest podmiot korzystający z serwisu w celu przeglądania ogłoszeń i korzystania z informacji tam zamieszczonych.
 • Ogłoszenie jest zamieszczane przez Użytkownika indywidualnego lub biznesowego.
 • Cennik – zestawienie usług odpłatnych świadczonych przez Marcin Affelski Wspieranie Sprzedaży.

2. Zasady ogólne dotyczące serwisu niekrecone.pl

 

 • Ogłoszenia są dodawane przez Użytkowników indywidualnych i biznesowych i to oni tworzą treść ogłoszenia.
 • Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego pojazdu. Jeden pojazd może być przedmiotem sprzedaży tylko w jednym ogłoszeniu. Postanowienie to nie dotyczy ogłoszeń co do sprzedaży wielu egzemplarzy jednego produktu.
 • Zabrania się użytkownikowi publikowania w ogłoszeniach jakichkolwiek reklam lub jakiekolwiek promocji innych serwisów. Zabrania się wykorzystywania ogłoszeń do jakichkolwiek promocji reklam i innego rodzaju podobnych aktywności. Zamieszczenie w ogłoszeniach jakichkolwiek adresów stron www jest zabronione.
 • Zabrania się publikowania ogłoszenia, którego przedmiotem jest sprzedaż innego samochodu niż jest w rzeczywistości.
 • Ogłoszenie nie musi zawierać zdjęć przedstawiających wizerunek pojazdu.
 • Ogłoszenia w serwisie niekrecone.pl są publikowane na następującą ilość dni: 

- ogłoszenie zawierające minimalną liczbę informacji o przedmiocie sprzedaży – 14 dni* 

- ogłoszenie zawierające dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży – 21 dni* 

- ogłoszenie zawierające wszystkie informacje – 28 dni* 

- ogłoszenie zawierające wszystkie informacje, którego właściciel wyraża zgodę na podpisania umowy kupna sprzedaży zawierającej wszystkie informacje bezterminowo* 

* co 7 dni użytkownik otrzyma maila z linkiem potwierdzającym ważność ogłoszenia, który należy kliknąć w celu dalszego wyświetlania ogłoszenia. W przypadku wykupienia płatnych opcji promocji ogłoszenia

 • Treść ogłoszenia powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz odzwierciedlać chęć sprzedaży pojazdu po wskazanej cenie.
 • Mail z zapytaniem czy ogłoszenie jest nadal aktualne jest wysyłany 5, 12, 19 i 26 ( co 7 dni) dnia publikowania ogłoszenia.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do edycji lub kasowania ogłoszeń zawierających informację odbiegające od stanu faktycznego na przykład model, marka samochodu.
 • Użytkownik przez zamieszczenie ogłoszenia udziela Właścicielowi serwisu pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności celem ochrony praw autorskich Użytkownika w zakresie treści ogłoszeń i ich elementów graficznych. Pełnomocnictwo upoważnia do pośrednictwa w kontaktach pomiędzy Użytkownikiem, a podmiotem trzecim zamierzającym wykorzystać, lub który wykorzystał, w jakikolwiek sposób część lub całość ogłoszenia i ich elementy. Pełnomocnictwo to jest nieodwołalne do momentu usunięcia danego ogłoszenia z serwisu www.niekrecone.pl oraz po jego publikacji.
 • Zabrania się podmiotom trzecim kopiowania lub powielania treści ogłoszeń lub ich elementów umieszczonych w serwisie www.niekrecone.pl, a także korzystania z nich w jakichkolwiek celach bez uprzedniej zgody właściciela w formie pisemnej.
 • W przypadku naruszenia praw pkt 10,11 przez podmioty trzecie właściciel serwisu podejmie wszelkie kroki w celu ochrony interesu Użytkownika i własnym.
 • Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www (kod HTML, CSS, skrypty i inne.) do których prawo nie przysługuje Użytkownikowi, podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Właścicielowi serwisu.
 • Zabrania się umieszczania w ogłoszeniach treści o podtekstach seksualnych naruszających lub mogących naruszyć normy moralne lub etyczne, w tym zdjęć i innych treści pornograficznych.
 • Użytkownik przez fakt zamieszczania pliku multimedialnego w ogłoszeniu oświadcza, że jest wyłącznym autorem i producentem danego utworu, nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do tego utworu i posiada zgodę na prezentację wizerunku osób występujących w tych plikach. Ponad to udziela właścicielowi nieodpłatnej licencji bez praw do sublicencji, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie, do wykorzystywania danego utworu, a także do modyfikowania oraz rozporządzania i wykorzystywania utworu zmodyfikowanego, w celach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych odnośnie towarów i usług Właściciela, poprzez powielanie, publikację i wyświetlanie dla nieograniczonego kręgu odbiorców, w dowolnej formie, w dowolny sposób, w dowolnym medium i miejscu, oraz na dowolnym nośniku, gwarantując zgodę w/w osób na wykorzystanie ich wizerunku w taki sposób. Jednocześnie Użytkownik zrzeka się wobec Właściciela dochodzenia praw autorskich.
 • Jeżeli użytkownik zamieści ogłoszenie zawierające pliki multimedialne niezgodne z regulaminem, Właściciel może usunąć dany plik multimedialny oraz/ lub usunąć dane ogłoszenie w ogóle oraz / lub trwale lub czasowo odebrać prawo do publikowania ogłoszeń. Jeżeli użytkownik ma więcej niż jedno ogłoszenie w serwisie Właściciel ma prawo usunąć wszystkie ogłoszenia tego użytkownika.
 • W procesie edycji ogłoszenia zabrania się wypełniania pól tekstowych treściami do tego nie przeznaczonymi, pod rygorem usunięcia takiego ogłoszenia z Serwisu bez konieczności informowania o tym Użytkownika.
 • Właściciel upoważniony jest w każdym czasie do usunięcia danego ogłoszenia z serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego użytkownika. Jeśli użytkownik poniósł koszty związane z wypromowaniem ogłoszenia w jakikolwiek sposób należy mu się zwrot kosztów. Zwrot kosztów obliczany jest proporcjonalnie do ilości dni, które ogłoszenie miało być początkowo promowane.
 • W sytuacji kiedy użytkownik naruszył regulamin Właściciel serwisu może usunąć ogłoszenie bez powiadamiania Użytkownika o tym fakcie. Właściciel uprawniony jest w zależności od charakteru i skali danego działania / zaniechania do czasowego zablokowania konta tego Użytkownika lub jego całkowitego usunięcia.
 • Umieszczając ogłoszenie w serwisie Użytkownik zobowiązany jest zadbać, by treść danego ogłoszenia była prawdziwa, rzetelna, a także zgodna z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu i zwyczajami, a także normami moralno – etycznymi, w szczególności by nie naruszały interesu prawnego podmiotów trzecich lub odwiedzających serwis prowadzony przez Właściciela.
 • Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Marcin Affelski Wspieranie Sprzedaży z siedzibą w Krakowie przy ul. Dajwór 20/34; 31-052 Kraków.
 • Dodając ogłoszenie w serwisie www.niekrecone.pl Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informację handlową od Marcin Affelski Wspieranie Sprzedaży dotyczącą produktów i usług oferowanych przez właściciela serwisu i usług podmiotów współpracujących z Marcin Affelski Wspieranie Sprzedaży na odrębnych zasadach.
 • W przypadku kiedy Odwiedzający zawarł stosowną umową z Użytkownikiem, Użytkownik zobowiązany jest należycie wykonać daną umowę, w szczególności dostarczyć towar lub wykonać usługę, która jest przedmiotem ogłoszenia, zgodnie z jego treścią, zasadami należytej staranności, o odpowiedniej jakości i w zgodzie z ogólnie obowiązującymi, i miejscowymi przepisami prawa.
 • Z uwagi na starania Właściciela w zakresie eliminacji spamu z kont pocztowych Użytkowników podawanych jako skrzynki kontaktowe w treści publikowanych ogłoszeń, a także celem lepszego dostosowania funkcjonalności Serwisów do wymagań i potrzeb Użytkowników, w przypadku otrzymania przez Użytkownika od podmiotów zajmujących się działalnością konkurencyjną w stosunku do Właściciela na którekolwiek z posiadanych kont e-mail informacji o charakterze handlowym, której treść sugeruje, iż nie pochodzi od osoby bezpośrednio zainteresowanej umieszczonym w serwisie ogłoszeniem, w szczególności której intencją jest skłonienie Użytkownika do zaprzestania korzystania z usług serwisu niekrecone.pl lub też korzystania z usług serwisu niekrecone.pl za pośrednictwem podmiotu, który jest nadawcą informacji o charakterze handlowym Użytkownik powiadomi o tym fakcie niezwłocznie Spółkę przesyłając otrzymaną wiadomość na adres mailowy kontakt@niekrecone.pl . Użytkownik upoważnia Właściciela do wystąpienia w stosunku do nadawcy takiej wiadomości w imieniu Użytkownika celem zaniechania przez danego nadawcę podobnych praktyk w przyszłości.
 • Jeżeli w procesie korzystania z usług serwisu niekrecone.pl Użytkownik podał swoje dane adresowe, osobowe lub inne ( w przypadku przedsiębiorców – tożsame co do zasady z treścią wypisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) i dane te uległy zmianie, a Użytkownik nadal korzysta z usług serwisu, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Właściciela o zmianach mailem na adres kontakt@niekrecone.pl
 • Użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie przez Właściciela serwisu w dowolnym miejscu na stronie z danym ogłoszeniem Użytkownika, w tym wprost w jego treści, wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących z Właścicielem. Elementy umieszczone przez właściciela nie będą zakłócać graficznej prezentacji ogłoszenia Użytkownika.
 • Zabrania się użytkownikowi (w tym osobom działającym z upoważnienia przez Użytkownika) wszelkich działań powodujących zmiany w sposobie pozycjonowania ogłoszeń umieszczanych w serwisie niekrecone.pl
 • Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z tym, że użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystanie w celach statystycznych i analitycznych informacji wprowadzonych przez Użytkownika w ogłoszeniu.
 • Jeżeli ważność danego ogłoszenia wygasła, a ogłoszenie nie zostało usunięte przez Użytkownika, właściciel zachowuje prawo do publikacji części lub całości treści danego ogłoszenia z informacją, że ogłoszenie wygasło.
 • Użytkownik wyraża zgodę na to, że właściciel działając przez swój personel uprawniony jest do logowania się na konta zarejestrowanych Użytkowników celem usunięcia błędów, wprowadzenia zmian wnioskowanych przez Użytkownika lub udzielenia innej pomocy, o którą występuje Użytkownik. Użytkownik każdorazowo jest powiadamiany o fakcie, że doszło do zalogowania na jego konto przez personel właściciela spółki.

3. Dodawanie ogłoszenia i edycja

 

Użytkownik ma dwie możliwości dodania ogłoszenia.

 

1. Użytkownik może założyć konto, podając adres mail i hasło. 

1.1. Na wskazany adres mailowy wysyłany jest mail z linkiem aktywacyjnym, który należy kliknąć. 

1.2. Po aktywacji konta można zalogować się do konta użytkownika, gdzie znajduje się formularza dodawania ogłoszenia. Należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola i zaakceptować regulamin.

2. Bez zakładania konta można przejść do panelu wystaw ogłoszenie za darmo 

2.1. Należy wypełnić wszystkie obowiązujące pola w formularzu dodawania ogłoszenia. 

2.2. Należy kliknąć ZAPISZ OGŁOSZENIE oraz po sprawdzeniu poprawności wszystkich wprowadzonych informacji ZATWIERDŹ OGŁOSZENIE. 

2.3. Użytkownik otrzyma maila z linkiem aktywacyjnym, który należy kliknąć w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania niniejszej wiadomości elektronicznej lub w przypadku wybrania płatnych opcji promowania ogłoszenia przechodzi do płatności w celu dokonania płatności.

3. W celu edytowania swojego ogłoszenia należy zalogować się koncie klienta albo kliknąć w baner edytuj ogłoszenie, który znajduje się w mailu otrzymany razem z linkiem aktywacyjnym.

4. Publikacja ogłoszenie następuje nie później niż po 24 godzinach po kliknięciu linku aktywacyjnego w mailu lub po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności.

5. Użytkownik ma dostęp do panelu administracyjnego w okresie 40 dni od daty zakończenia publikacji ogłoszenia z możliwością reaktywacji ogłoszenia.

6. Cena minimalna pojazdu musi być wyższa niż 500 zł.

 

4. Odpowiedzialność

 

 • Użytkownik umieszczając ogłoszenie w serwisie www.niekrecone.pl ponosi wszelką odpowiedzialność za jego treść (w każdym zakresie), w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno – etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
 • Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników za sytuację związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane umieszczanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie na innych serwerach internetowych lub w innych mediach, za wykorzystywanie ogłoszeń, ich części lub elementów przez podmioty trzecie w celach komercyjnych, a także za podszywanie się przez podmioty trzecie pod Użytkownika.
 • Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Odwiedzających za treść i rzetelność ogłoszeń i ofert, a także zgodność z postanowieniami niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującym prawem, zwyczajami lub normami moralno – etycznymi.
 • Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rodzaj, jakość, bezpieczeństwo ani wartość usług i towarów otrzymanego przez Odwiedzającego od danego Użytkownika w konsekwencji skorzystania z danego ogłoszenia. Właściciel nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za sytuację, w których Odwiedzający w wyniku skorzystania z danego ogłoszenia nie otrzymał w ogóle od danego Użytkownika towaru ani usługi lub otrzymał je po terminie lub z wadami, a także w przypadkach niewywiązywania się Użytkownika względem Odwiedzających z obowiązków w zakresie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji, a także dostawy. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zapłaconą danemu Użytkownikowi kwotę za towar lub usługę.
 • Jeżeli Odwiedzający lub podmiot trzeci wystąpi przeciwko Właścicielowi z jakimkolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno – etycznych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia Właściciela z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem w/w osób. Nadto Użytkownik naprawi Właścicielowi wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione koszty, w szczególności koszty sądowe, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu. Omówione postanowienia stosuje się w przypadkach wszczęcia przeciwko właścicielowi, jej pracownikowi (pracownikom) lub zleceniobiorcy (zleceniobiorcom) postępowania administracyjnego lub karnego, wywołanego lub pozostającego w związku z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno – etycznych.
 • Zabrania się działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia takich działań po stronie Użytkownika wszelkie opcje i uprawnienia przypisane danemu Użytkownikowi zostaną zawieszone lub odebrane na stałe.

5.Postanowienia szczególne

 

 • Użytkownik zobowiązuje się do możliwie najszybszego potwierdzenia czy ogłoszenie jest nadal ważne. W przypadku kiedy Użytkownik nie kliknie w link dezaktywujący lub przedłużający ogłoszenie właściciel po kliku dniach może dezaktywować ogłoszenie.
 • W przypadku jeśli ogłoszenie straciło swoją ważność, użytkownik może usunąć ogłoszenie wchodząc w konto użytkownika lub klikając w baner USUŃ znajdujący się w mailu z linkiem aktywującym.
 • Właściciel może wprowadzić okresowe promocje albo zmienić na stałe regulamin, które będą mogły przedłużyć maksymalny okres publikowania ogłoszenia.
 • Sortowanie wyników wyszukiwania ogłoszeń umieszczanych w serwisie niekrecone.pl według parametru będzie w pierwszej kolejności powodowało wyświetlenie ogłoszeń wyróżnionych, następnie ogłoszeń promowanych przez niekrecone.pl sprawdź co to znaczy), a następnie ogłoszeń gdzie znajduje się najwięcej informacji o samochodzie. Jeśli samochody mają takie same wartości wspomnianych czynników uwzględniona będzie data ich dodania.
 • Ogłoszenie dodawane w serwisie niekrecone.pl nie mogą być dodawane anonimowo. Właściciel wymaga od użytkownika uzupełnienia poszczególnych danych kontaktowych, które pozwolą innym użytkownikom Internetu na kontakt z ogłoszeniodawcą. Tym samym ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i udostępnianie ich osobom odwiedzającym serwis niekrecone.pl
 • Każdy użytkownik serwisu ma prawo dodać nieograniczoną liczbę ogłoszeń bez ponoszenia opłat.
 • Zabrania się umieszczania ogłoszeń dotyczących towarów lub usług, którymi obrót na terenie polski jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa lub polegających bezpośrednio lub pośrednio na popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia (w tym skarbowych), a także polegających na ułatwianiu lub umorzeniu / służących do popełnienia takich czynów. Zabrania się także umieszczanie ogłoszeń dotyczących towarów lub usług służących do obejścia prawa lub postanowień niniejszego regulaminu.
 • Użytkownik ma obowiązek zadbać, aby ogłoszenie było aktualne, a w momencie utraty ważności przez ogłoszenie kliknąć w link unieważniający ogłoszenie, który jest dodawany do każdego maila wysłanego przez serwis niekrecone.pl lub zalogować się w koncie Użytkownika i tam usunąć ogłoszenie.

6. Postępowanie reklamacyjne

 

 • Użytkownik ma prawo reklamować nieprawidłowe wykonanie przez serwis niekrecone.pl usługi w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji ogłoszenia lub innej usługi. Informacje taką należy wysłać pod adres kontakt@niekrecone.pl lub za pośrednictwem listu poleconego na adres Marcin Affelski Wspieranie Sprzedaży, ul Dajwór 20/34, 31-052 Kraków.
 • W treści reklamacji należy umieścić numer ogłoszenia, którego sprawa dotyczy bądź innych usług świadczonych przez serwis niekrecone.pl oraz opisanie zaistniałej sytuacji.
 • Serwis niekrecone.pl ma obowiązek rozpatrzeć reklamację w przeciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia reklamacji.

7. Możliwość promocji ogłoszeń bezpłatnie

 

 • Bezpłatnie użytkownik może wypełnić wszystkie pola co skutkuje wyświetlaniem powyżej ogłoszeń z mniejszą ilością wypełnionych pól.
 • Użytkownik może wyrazić zgodę na podpisanie umowy kupna sprzedaży zawierającą wszystkie szczegóły z ogłoszenia co skutkuje, że ogłoszenie będzie wyróżnione przez portal niekrecone.pl oraz wejdzie w pulę ogłoszeń wyświetlanych na pierwszej stronie portalu niekrecone.pl

8. Cennik

 

1. Promocja TOP, które powoduje wyświetlania jednego ogłoszenia nad innymi ogłoszeniami, które nie zostały wypromowane w ten sposób. 

7 dni (168 godzin) 40 pln brutto 

14 dni ( 336 godzin) 70 pln brutto 

30 dni ( 720 godzin) 120 pln brutto

2. Promocja Wyróżnienie, które powoduje oznaczenie ogłoszenia dodając do niego opis ‘’WYRÓŻNIONE’’ 

7 dni (168 godzin) 20 pln brutto 

14 dni ( 336 godzin) 35 pln brutto 

30 dni ( 720 godzin) 60 pln brutto

3. Użytkownik i Odwiedzający może pobrać umowę kupna sprzedaży zawierającą wszystkie informacje z ogłoszenia w formacie pdf. – 9.99 pln netto (12.29 brutto)

Ostatnia data aktualizacji regulaminu to 05-06-2014. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

Jak przygotować auto na zimę?


Dlaczego jesteśmy lepsi?


Koszty utrzymania auta


Zużycie paliwa w aucie osobowym - technika jazdy


Zużycie paliwa w aucie osobowym